Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Článek I.
Úvodní ustanovení

Provozovatelem je společnost: Outland s.r.o.

Kontaktní údaje provozovatele: Adyho 2935/6, ​​98401 Lučenec, Slovenská republika, IČ: 43945571

Provozovatel zodpovědná za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR)

Provozovatel přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Provozovatel určuje odpovědnou osobu: Ing. Martin Danko

Provozovatel nezamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo do mezinárodní organizace.

"Osobní údaje" veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "dotčená osoba"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Vaše osobní údaje, které jste nám jako "dotčená osoba" poskytli, zpracováváme za podmínek stanovených v těchto podmínkách ochrany osobních údajů.

Článek II.

Účely zpracování, právní základy zpracování, kategorie dotčených osob, doba uchovávání OÚ, příjemci

Při poskytování osobních údajů, které jsou zákonnou nebo smluvní požadavkem je dotyčná osoba povinna poskytnout tyto osobní údaje. Bez poskytnutí osobních údajů není možné vyřízení objednávky.

Článek III.

Práva dotčené osoby

Práva dotyčné osoby vymezuje kapitola 3 GDPR.

Jde o právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracovávací nebo práva namítat proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Máte také právo podat stížnost orgánu dozoru: Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel: +420 234 665 800 (vždy v úterý a čtvrtek od 13.00 do 15.30) , E-mail: posta@uoou.cz

Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě písemného souhlasu, dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Informace ohledně ochrany osobních údajů, jakož i kvůli uplatnění vašich práv jako subjektu údajů nás prosím kontaktujte na kontaktní údaje uvedené v úvodních ustanoveních.

Příručku pro občany o ochraně údajů v EU naleznete zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679

Článek IV.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování (článek 22 GDPR, část 7.9 v organizační směrnici naší dokumentace)

Dotčená osoba má právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují. Pokud tedy např. cílíte reklamu / newsletter na základě předchozích nákupů, je třeba i toto právo zahrnout do obchodních podmínek.