Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
1.Úvodní ustanovení

1.1. Prodávající je obchodní společnost Outland s. r. o., se sídlem na adrese Adyho 2935/6, 98401 Lučenec, Slovenská republika, IČO: 4394 5571, DIČ: 2022 546 559, DIČ: SK2022 546 559 (dále přiměřeně jen "prodávající" nebo „Outland s.r.o.“. Společnost Outland s.r.o. prostřednictvím třetí osoby provozuje nákupní web portál/web shop na stránce www.outlandshop.cz (dále také „nákupní portál“).

Kontaktní údaje prodávajícího:

e-mail: outland@outland.sk

mobil: +421 948 81 03 04

Vyřizování objednávek a poskytování informací: pondělí – pátek od 10:00 – 17:00 hodin. kromě víkendů a svátků.

Tyto údaje mohou být kdykoli pozměněny nebo aktualizovány na www.outlandshop.cz.

1.2 Spotřebitel je osoba (dále „spotřebitel“ nebo „kupující“), která má možnost prohlížet si zboží na stránce nákupního portálu. Spotřebitel má možnost si po důkladném nastudování vlastností zboží a akceptování těchto obchodních podmínek závazně objednat vybrané zboží a zaplatit za něj kupní cenu.

1.3. Smlouva uzavřená na dálku je smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem (kupujícím) dohodnuta a uzavřena výlučně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele, zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, faxu, online chatu (případně adres nabídkového katalogu). Uzavřením smlouvy na dálku se rozumí závazná objednávka s povinností platby.

2. Objednávání zboží

2.1. Koupě zboží se realizuje formou vystavení a odeslání objednávky spotřebitelům v nákupním portálu prodávajícího. Spotřebitel má možnost řádně se seznámit s hlavními vlastnostmi zboží (popis zboží), případně doplňkovými službami zboží (zboží přizpůsobené nebo namontované na míru) ještě před koupí. Případné doplňkové informace o vlastnostech zboží poskytneme prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

2.2. Objednávku může spotřebitel provést i bez registrace.

Odesláním objednávky s povinností platby spotřebitel a prodávající uzavřeli smlouvu na dálku.

Objednávka je řádně odeslána, obsahuje-li všechny požadované údaje - název objednávaného zboží, jeho množství, cenu s DPH, dodací, fakturační adresu, jméno a příjmení a e-mailový a telefonický kontakt na spotřebitele.

Po provedení objednávky obdrží spotřebitel e-mail o přijetí objednávky, které slouží jako potvrzení uzavření smlouvy na dálku.

V případě problémů s objednávkou bude prodávající spotřebitele neprodleně informovat.

2.3 Prodej zboží prostřednictvím našeho e-shopu není určen osobám mladším 16 let.

2.4. Dárkové poukázky lze uplatnit pouze při nákupu zboží se sazbou 20% DPH (s výjimkou zboží jako knihy, mapy, atd.)

3. Cena, platební podmínky, přepravní podmínky, produkt

3.1. Cena produktu je stanovena ceníkem prodávajícího. Všechny ceny v internetovém obchodě jsou uváděny v měně CZK včetně DPH 20%.

3.2. Spotřebitel má možnost uhradit objednané zboží:

* při přebírání zboží přímo kurýrovi (hotově nebo kartou)

* v hotovosti při přebírání zboží na naší prodejně ve Zvolenu, na Obchodní ul. 11 

* online kartou prostřednictvím platební brány ComGate

* bankovním převodem na náš účet ve VÚB a.s. - IBAN: SK7302000000002938855551

V případě, že si spotřebitel zvolí způsob platby převodem na účet prodávajícího je kupní cena jím vybraného zboží splatná nejpozději do 5 dnů ode dne přijetí závazné objednávky s povinností platby. Kupní cena dle výše uvedeného se považuje za zaplacenou dnem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího. V případě, že ani do 7 pracovních dnů ode dne přijetí závazné objednávky s povinností platby není kupní cena zboží zaplacena, kupní smlouva se ruší. K vyloučení jakýchkoli pochybností se tato podmínka považuje za rozvazovací podmínku v kupní smlouvě. V případě, že kupní cena nebude uhrazena ve lhůtě dle předchozí věty, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Objednávky odesílané do zahraničí: takové objednávky jsou realizovány výlučně po úhradě předem na bankovní účet prodávajícího (v eurech).

V případě zboží se sníženou sazbou DPH (např. knihy apod.), toto nebude možné zpracovat a expedovat do zemí mimo Českou republiku.

3.3. Při přebírání zboží platí spotřebitel cenu za zboží + přepravné a případně cenu za poskytnutí služby koupě na dobírku.

3.4. Způsob doručení je spotřebitel oprávněn  zvolit si sám a to prostřednictvím formuláře objednávky v e-shopu nebo při jiném způsobu komunikace. Spotřebitel je oprávněn zvolit si jeden z následujících způsobů dopravy:

osobní odběr – bez poplatků

kurýr GLS – poplatek 99 CZK při objednávkách v celkové hodnotě 1889 CZK a při objednávkách nad 1890 CZK není účtován žádný poplatek

V případě osobního odběru se zákazník zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu ve lhůtě 7-ti dnů na odběrném místě, které si zvolil v objednávce. Pokud zákazník uhradil platbu za zboží předem na bankovní účet prodávajícího, zboží mu bude uskladněno do doby převzetí.

4. Dodací lhůty

4.1. Termín dodání zboží závisí na druhu objednaného zboží. Obecně je však termín dodávky nebo odběru zboží od 2 do 5 pracovních dnů, nejpozději do 14 dnů ode dne jeho závazného objednání. Pokud se účastníci nedohodli jinak, prodávající je povinen dodat věc spotřebiteli nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

4.2. V případě, že prodávající nesplní svůj závazek dodat zboží ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (potvrzení závazné objednávky s povinností platby) má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit.

4.3. Nesplní-li prodávající svůj závazek dodat věc ve lhůtě dle bodu 4.2 a nedodá zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu kupujícím, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

4.4 Je-li vzhledem ke všem okolnostem zřejmé nebo pokud před uzavřením smlouvy kupující prodávajícího výslovně informoval o tom, že dodání zboží ve stanovené lhůtě nebo v určený den je pro kupujícího zvlášť důležité, a prodávající zboží v této lhůtě nedodal, kupující má právo odstoupit od smlouvy i bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k dodání věci.

4.5 Spotřebitel má povinnost si objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad prodávajícího neprodleně kontaktovat a informovat ho o zjištěných nedostatcích.

4.6 Pokud kupující odstoupí od smlouvy dle bodu 4.3 nebo bodu 4.4, prodávající je povinen neprodleně vrátit kupujícímu veškerá plnění přijatá na základě smlouvy.

4.7 Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází na Vás jako kupujícího ve chvíli, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba výjimkou přepravce převezme zboží do fyzické držby. Aniž jsou dotčena Vaše práva vůči přepravci, však riziko ztráty nebo poškození zboží přechází na Vás předáním zboží přepravci, pokud přepravce pověříte přepravou Vy osobně v případě, že Vám možnost přepravy nenabídl prodávající. Při zjištění, že zboží je po převzetí poškozeno je sportebitel povinen nás o tom neprodleně informovat.

5. Výměna, vrácení zboží a odstoupení od smlouvy

5.1. Právo na odstoupení od smlouvy

5.1.1 Máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne:

a) když Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží nebo pokud:

b) Zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

c) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

d) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku (kupní smlouvy/ potvrzení závazné objednávky s povinností platby) se považuje za zachovanou v případě, že bylo odstoupení od smlouvy odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty dle pís. a) až d) tohoto bodu.

Právo na odstoupení od  smlouvy uzavřené na dálku jste oprávněni uplatnit jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, sms zprávou nebo e-mailem) na adrese Outland s.r.o., Adyho 2935/6, 98401 Lučenec, emaile outland@outland.sk nebo čísle 0948810304.

5.1.2 Pokud dodané zboží nemá vlastnosti, o které projevil spotřebitel zájem a které se shodují s popisem poskytnutým prodávajícím, náklady na jeho vrácení a dodání zboží, které odpovídá smlouvě, jakož i všechny kupujícím účelně vynaložené náklady v souvislosti s tím nese prodávající.

5.2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Po uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby budou Vám jako spotřebiteli (kupujícímu) vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

Zašlete nám zboží zpět nebo jej přineste na naši adresu sportovní prodejna Outland, Obchodní ul.. 11, 96001 Zvolen (budova TPD Euronics) nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14-ti denní lhůty.

V případě odstoupení od smlouvy nese přímé náklady na vrácení zboží kupující.

V případě, že převzaté zboží nevyhovuje kvalitativně nebo se neshoduje s zbožím, které spotřebitel objednal, prodávající zajistí jeho vyzvednutí na náklady prodávajícího, a to nejpozději do ukončení lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel odpovídá pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

(Ustanovují se povinnosti spotřebitele v případě odstoupení od smlouvy, zejména jeho povinnost vrátit zboží nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy prodávajícímu a odpovědnost za nadměrné opotřebení zboží, které bylo způsobeno jeho používáním. Spotřebitel musí mít možnost po doručení zboží odzkoušet jeho funkčnost, nemůže však zboží používat. V případě, že hodlá od smlouvy odstoupit nebo hodlá zboží vyměnit za jinou velikost. v „kamenném“ obchodě: Od spotřebitele se vyžaduje, aby během lhůty pro odstoupení od smlouvy se zbožím manipuloval a kontroloval jej s náležitou péčí, například zakoupené oblečení by měl spotřebitel jen vyzkoušet, ale neměl by jej nosit, což přezumuje povinnost vrátit toto zboží s původními visačkami či jinými ochrannými nebo identifikačními prostředky.)

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

a) poskytnutí služby, která je součástí zboží (montáž), pokud bylo její poskytování zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,

c) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

d) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

5.5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část, pokud:

a) objednané zboží se nevyrábí nebo se přestal vyrábět,

b) změnila se cena dodavatele produktu,

c) vystavená cena produktu byla vadná.

d) zboží nebylo skladem

5.7 Orgánem dohledu nad poskytováním prodejem zboží/ poskytováním služeb prodávajícím a ochranou spotřebitele je Slovenská obchodní inspekce, Ústřední inspektorát Slovenské obchodní inspekce pro Banskobystrický kraj se sídlem v Banské Bystrici, Dolná 46, 97400 Banská Bystrica.

6. Záruka, reklamační podmínky a reklamační řád

6.1. Ustanovení tohoto bodu se nevztahují na kupujícího, který nakupuje zboží za účelem podnikání a nikoli za účelem osobní spotřeby fyzických osob. Odpovědnost za vady zboží se v tomto případě řídí ustanoveními §422 a násl. Obchodního zákoníku. Prodávající vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy Slovenské republiky, zejména zákonem č.j. 250/2007 Sb. v platném znění, Občanským zákoníkem SR a platnými jinými relevantními právními předpisy.

6.2. U všech výrobků kupovaných na základě občanskoprávních vztahů je záruční doba v souladu s právními předpisy Slovenské republiky standardně 24 měsíců, pokud právní předpisy SR nestanoví kratší dobu pro určité druhy zboží. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

6.3. Trvání záruční doby vyplývá z právních předpisů Slovenské republiky, není-li v záručním listě uvedeno jinak záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty. Záruční dobu nelze zkrátit a také ji zaměňovat s životností zboží. Za vadu věci se považuje neexistence takové vlastnosti věci, která se u věci určitého druhu a věku obecně předpokládá a v jejímž důsledku je možnost využití věci podstatně snížena (např. baterie). V tomto případě záruka kupujícímu zajišťuje, že může věc kdykoliv v záruční době použít, avšak pouze po dobu, která vyplývá z povahy věci nebo technické normy nebo která je na ní vyznačena jako doba životnosti (funkce).

6.4. Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé: v souvislosti s běžným opotřebením, jednáním kupujícího nebo třetí osoby po převzetí zboží kupujícím, neodborným, nešetrným zacházením, nadměrnou zátěží, mechanickým poškozením nebo opotřebováním, použitím zboží v rozporu s jeho návodem nebo účelem použití nebo nedodržením pravidel používání, údržby nebo skladování, neodbornou nebo nesprávnou montáží či instalací nebo uskladněním, v důsledku neprovedení pravidelné údržby a servisních prohlídek (pokud jsou určeny podle uživatelského manuálu) pro zboží kategorie lyže, kolečkové brusle a kola.

6.5. Kupujícímu zaniká záruka i v případě, že je odstraněna plomba ze zboží nebo bude-li proveden zásah do zboží.

6.6. Kupující může uplatnit reklamaci, podat stížnost nebo jiný podnět:

* osobně na adrese kamenné prodejny: OUTLAND, Obchodní ul. 11 (budova TPD Euronics), 96001 Zvolen, Slovenská republika

* odesláním zboží spolu s dalšími požadovanými dokumenty (zejména doklad o koupi) na prodejnu OUTLAND, Obchodní ul. 11 (budova TPD Euronics), 96001 Zvolen, Slovenská republika

6.7. K reklamovanému zboží přiloží kupující čitelný originál nebo kopii dokladu o koupi zboží a podrobně uvede popis vady a způsob, jakým se vada navenek projevuje.

6.8. Prodávající při uplatnění reklamace vydá spotřebiteli potvrzení. Posouzení reklamace bez předložení zboží není možné. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení kupující získá na adrese outland@outland.sk.

6.9. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

6.10. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci některým ze způsobů uvedených v bodě 6.9 a vydat o vyřízení reklamace písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a právními předpisy. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že doklad o uplatnění reklamace a vyřízení reklamace bude doručen kupujícímu v souladu s právními předpisy. Po ukončení reklamačního řízení, jakož i na základě výzvy kupujícího je kupující povinen ve lhůtě 30 dnů si převzít od prodávajícího reklamované zboží, pokud reklamace byla vyřízena formou opravy, slevy, výměnou zboží (nové zboží) nebo zamítnutím reklamace.

6.11. Alternativní řešení sporů
V případě nespokojenosti se způsobem vyřízení reklamace prodávajícím, má kupující právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Odpoví-li prodávající na uvedenou žádost kupujícího zamítavě, nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, má kupující právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. orgánu u příslušného k alternativnímu řešení sporů. V Slovenské republice je příslušným orgánem Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství SR. Zákazník může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. Závěrečná ustanovení

10.1. Prodávající má právo dle charakteru objednaných produktů vyzvat spotřebitele k osobní prohlídce a osobnímu odběru produktu (vztahuje se hlavně na finančně náročnější produkt nebo náročnější z hlediska objemu nebo hmotnosti). V těchto případech bude spotřebitel kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud spotřebitel již uhradil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět, pokud se nedohodnou jinak.

10.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanoveny v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. V případě, že se prokáží kompetentním orgánům Slovenské republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatná nebo nevynutitelná, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

10.3. Práva spotřebitele ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze zákona č.102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů zůstávají těmito podmínkami nedotčena.